Egzamin

Pomyślne zdanie egzaminu oznacza przyznanie uczestnikowi szkolenia tytułu Certyfikowanego Europejskiego Projektanta / Doradcy Budownictwa Pasywnego zgodnie z  regulaminem egzaminacyjnym Instytutu Budownictwa Pasywnego w Darmstadt. Kurs kończy się integralnym egzaminem, który odbędzie się po zakończeniu szkolenia w Warszawie w osobno wyznaczonym terminie. Kurs można alternatywnie zakończyć bez uczestnictwa w egzaminie (bez certyfikatu). Po pomyślnym egzaminie następuje wpis na listę certyfikowanych profesjonalistów

 

W Polsce egzaminy przeprowadzane są przez PIBPiEO w imieniu PHI. Ich korekta jest wielostopniowa i odbywa się zarówno w Polsce jak i w Niemczech. Okres od przeprowadzenia egzaminu do momentu ogłoszenia wyników wynosi średnio 3  miesiące. Wynika to z faktu, że egzaminy odbywają się jednocześnie w całej Europie i korygowane są zbiorczo w wyznaczonych terminach wg ustalonego harmonogramu.

Aktualne terminy egzaminów:
→ Q4 2021 (planowany termin koniec października – początek listopada)

Uwaga: Absolutnym wymogiem jest przekazanie egzaminatorowi w dniu egzaminu wniosku (załącznik II) o dopuszczenie do egzaminu „Certyfikowany Projektant/Doradca Budownictwa Pasywnego”) i akceptacja tym samym warunków regulaminu egzaminacyjnego składając własnoręczny podpis i/lub rejestracja uczestnictwa online. Podpisany dokument przekazywany jest wraz z oryginałem karty odpowiedzi do PHI. Jedynym obowiązującym dokumentem regulaminu w każdym momencie jest oryginalny regulamin, który zawsze znajduje się na stronie głównego instytutu budownictwa pasywnego http://www.passivhausplaner.eu PIBPiEO nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i braki w tłumaczeniach pliku „examination regulations”. Wszelki aktualne i przyszłe tłumaczenia powinny być traktowane jako dodatkowa pomoc dla osób nie znających języka angielskiego lub niemieckiego. W przypadku wątpliwości zawsze należy odnosić się do dokumentów umieszczonych na stronie głównego instytutu budownictwa pasywnego w Darmstadt.
PIBPiEO może udostępnić wewnętrzne tłumaczenie regulaminu w języku polskim lub jego fragment na indywidualne życzenie uczestnika lub partnera.

Przedłużenie ważności certyfikatu:
Certyfikat Europejskiego Projektanta \ Doradcy Budownictwa Pasywnego jest przyznawany na okres 5 lat. Każdy certyfikat zawiera informacje o dacie utraty jego ważności w lewym górnym rogu (Valid until xx.xx.xxxx).

W celu przedłużenia certyfikatu o kolejne 5 lat należy szczegółowo zaplanować i udokumentować certyfikowany budynek pasywny, certyfikowaną modernizację EnerFit lub budynek o niskim zużyciu energii Low Energy House. Planowanie w tym kontekście oznacza, że osoba zgłaszająca weryfikację dokumentacji projektowej bierze pełną odpowiedzialność za planowanie projektu za pomocą narzędzia PHPP i projektu budynku. 
* W przypadku jednego budynku tylko jedna osoba może przedłużyć certyfikat. 

Aktualne kryteria (Low Energy House, EnerFit oraz Passive House)

W celu uruchomienia procedury przedłużenia certyfikatu należy do PIBP przesłać ‚zgłoszenie na weryfikację dokumentacji projektowej w celu przedłużenia ważności certyfikatu’ na adres pibp@pibp.pl lub info@pibp.pl

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.