Egzamin

Pomyślne zdanie egzaminu oznacza przyznanie uczestnikowi szkolenia tytułu Certyfikowanego Europejskiego Projektanta / Doradcy Budownictwa Pasywnego zgodnie z  regulaminem egzaminacyjnym Instytutu Budownictwa Pasywnego w Darmstadt. Kurs kończy się integralnym egzaminem, który odbedzie się 08 grudnia 2018 r. w Warszawie. Kurs można alternatywnie zakończyć bez uczestnictwa w egzaminie (bez certyfikatu). Po pomyślnym egzaminie następuje wpis na listę iPHA (The International Passive House Association) oraz umieszczenie na specjalnej podstronie jako Certyfikowany Ambasador Budownictwa Pasywnego na www.pibp.pl. Istnieje również możliwość przystąpienia do egzaminu bez uprzedniego udziału w kursie. W tym przypadku cena za egzamin wynosi 3000 PLN netto.

W Polsce egzaminy przeprowadzane są przez PIBPiEO w imieniu PHI. Ich korekta jest wielostopniowa i odbywa się zarówno w Polsce jak i w Niemczech. Okres od przeprowadzenia egzaminu do momentu ogłoszenia wyników jest różny i wynosić może od 3 do 6 miesięcy. Wynika to z faktu, że egzaminy odbywają się jednocześnie w całej Europie i korygowane są zbiorczo w wyznaczonych terminach wg ustalonego harmonogramu.

Aktualne terminy egzaminów: (kalendarz nie obejmuje terminów partnerów projektowych):
→ 08 grudnia 2018 r. – Warszawa

Uwaga: Absolutnym wymogiem jest przekazanie egzaminatorowi w dniu egzaminu wniosku (załącznik II) o dopuszczenie do egzaminu „Certyfikowany Projektant/Doradca Budownictwa Pasywnego”) i akceptacja tym samym warunków regulaminu egzaminacyjnego składając własnoręczny podpis. Podpisany dokument przekazywany jest wraz z oryginałem karty odpowiedzi do PHI. Jedynym obowiązującym dokumentem regulaminu w każdym momencie jest oryginalny regulamin, który zawsze znajduje się na stronie głównego instytutu budownictwa pasywnego http://www.passivhausplaner.eu PIBPiEO nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i braki w tłumaczeniach pliku „examination regulations”. Wszelki aktualne i przyszłe tłumaczenia powinny być traktowane jako dodatkowa pomoc dla osób nie znających języka angielskiego lub niemieckiego . W przypadku wątpliwości zawsze należy odnosić się do dokumentów umieszczonych na stronie głównego instytutu budownictwa pasywnego w Darmstadt.
PIBPiEO może udostępnić wewnętrzne tłumaczenie regulaminu w języku polskim lub jego fragment na indywidualne życzenie uczestnika lub partnera.

Możliwość komentowania jest wyłączona.