Egzamin

Pomyślne zdanie egzaminu oznacza przyznanie uczestnikowi szkolenia tytułu Certyfikowanego Europejskiego Projektanta / Doradcy Budownictwa Pasywnego zgodnie z  regulaminem egzaminacyjnym Instytutu Budownictwa Pasywnego w Darmstadt. Kurs kończy się integralnym egzaminem, który odbedzie się 7 grudnia 2019 r. w Warszawie. Kurs można alternatywnie zakończyć bez uczestnictwa w egzaminie (bez certyfikatu). Po pomyślnym egzaminie następuje wpis na listę iPHA (The International Passive House Association) oraz umieszczenie na specjalnej podstronie jako Certyfikowany Ambasador Budownictwa Pasywnego na www.pibp.pl. Istnieje również możliwość przystąpienia do egzaminu bez uprzedniego udziału w kursie. W tym przypadku cena za egzamin wynosi 3800 PLN + 23 % VAT.

W Polsce egzaminy przeprowadzane są przez PIBPiEO w imieniu PHI. Ich korekta jest wielostopniowa i odbywa się zarówno w Polsce jak i w Niemczech. Okres od przeprowadzenia egzaminu do momentu ogłoszenia wyników wynosi około 3 do 6 miesięcy. Wynika to z faktu, że egzaminy odbywają się jednocześnie w całej Europie i korygowane są zbiorczo w wyznaczonych terminach wg ustalonego harmonogramu.

Aktualne terminy egzaminów: (kalendarz nie obejmuje terminów partnerów projektowych):
→ 7 grudnia 2019 r. – Warszawa – godz. 9:00

Uwaga: Absolutnym wymogiem jest przekazanie egzaminatorowi w dniu egzaminu wniosku (załącznik II) o dopuszczenie do egzaminu „Certyfikowany Projektant/Doradca Budownictwa Pasywnego”) i akceptacja tym samym warunków regulaminu egzaminacyjnego składając własnoręczny podpis. Podpisany dokument przekazywany jest wraz z oryginałem karty odpowiedzi do PHI. Jedynym obowiązującym dokumentem regulaminu w każdym momencie jest oryginalny regulamin, który zawsze znajduje się na stronie głównego instytutu budownictwa pasywnego http://www.passivhausplaner.eu PIBPiEO nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i braki w tłumaczeniach pliku „examination regulations”. Wszelki aktualne i przyszłe tłumaczenia powinny być traktowane jako dodatkowa pomoc dla osób nie znających języka angielskiego lub niemieckiego . W przypadku wątpliwości zawsze należy odnosić się do dokumentów umieszczonych na stronie głównego instytutu budownictwa pasywnego w Darmstadt.
PIBPiEO może udostępnić wewnętrzne tłumaczenie regulaminu w języku polskim lub jego fragment na indywidualne życzenie uczestnika lub partnera.

Przedłużenie ważności certyfikatu:
Certyfikat Europejskiego Projektanta \ Doradcy Budownictwa Pasywnego jest przyznawany na okres 5 lat. Każdy certyfikat zawiera informacje o dacie utraty jego ważności w lewym górnym rogu (Valid until xx.xx.xxxx).
W celu przedłużenia certyfikatu o kolejne 5 lat należy szczegółowo zaplanować i udokumentować certyfikowany budynek pasywny, certyfikowaną modernizację EnerFit lub budynek o niskim zużyciu energii Low Energy House. Planowanie w tym kontekście oznacza, że osoba zgłaszająca weryfikację dokumentacji projektowej bierze pełną odpowiedzialność za planowanie projektu za pomocą narzędzia PHPP i projektu budynku. 
* W przypadku jednego budynku tylko jedna osoba może przedłużyć certyfikat. 

Aktualne kryteria (Low Energy House, EnerFit oraz Passive House)

W celu uruchomienia procedury przedłużenia certyfikatu należy do PIBP przesłać zgłoszenie do weryfikacji dokumentacji projektowej na adres pibp@pibp.pl lub info@pibp.pl

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.