Certyfikatorzy

Za certyfikację zarówno budynków jak i komponentów dla budownictwa pasywnego odpowiadają certyfikatorzy, czyli osoby akredytowane przez Passivhaus Institut Darmstadt posiadające wysokie kwalifikacje zawodowe, szeroką wiedzę oraz bogate doświadczenie w zakresie budownictwa pasywnego. Poszczególni certyfikatorzy odpowiedzialni są za certyfikację konkretnych komponentów i rozwiązań dla budownictwa pasywnego oraz samych budynków pasywnych.

W Polsce jednostką akredytowaną przez PHI Darmstadt jest jedynie Polski Instytut Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej Imienia Güntera Schlagowskiego Sp. z o.o. oraz jego współpracownicy odpowiedzialni za certyfikację budynków. W Niemczech oprócz certyfikacji budynków wykonuje się również certyfikacje okien, drzwi, fasad, urządzeń wentylacyjnych oraz szeroko pojętych rozwiązań instalacyjnych dla budownictwa pasywnego. Lista certyfikatorów akredytowanych przy PIBPiEO znajduje się tutaj, a lista osób odpowiadających za certyfikację po stronie niemieckiej dostępna jest w tym miejscu.

Podstawowym celem certyfikacji jest zapewnienie jakości planowania jako warunku wstępnego pomyślnej budowy i eksploatacji, ponieważ funkcjonujące budynki mogą być budowane tylko w oparciu o planowanie zorientowane na praktykę. Wszystkie elementy, w tym szczelność, konstrukcja bez mostków cieplnych, wysokiej jakości okna i ich profesjonalny montaż, system wentylacji i inne usługi budowlane, muszą być ukierunkowane i skoordynowane z zainteresowanymi branżami (projektowanie zintegrowane). Powinno to nastąpić możliwie jak najwcześniej, aby można było skorygować wszelkie błędy i nadal wprowadzać w życie propozycje usprawnień.

Zdecydowanie zalecamy skontaktowanie się z jednostką certyfikującą na wczesnym etapie planowania, ponieważ jednostka certyfikująca może zidentyfikować wszelkie problemy w projekcie. Generalnie jednak o certyfikację można ubiegać się na każdym etapie procesu budowy.
W przypadku budynków (w szczególności niemieszkalnych), które są już użytkowane w momencie certyfikacji, organ oddający do użytku obiekt powinien dostarczyć za pośrednictwem Certyfikatora, określonych przez PHI Darmstadt informacji dodatkowych, w tym informacji na temat doświadczeń użytkowników. Jeśli okaże się, że są jakieś poważne problemy lub trwające konflikty, certyfikację należy odłożyć do czasu ich rozwiązania lub wyjaśnienia złożonego do PHI za pośrednictwem certyfikatora budynków.  Certyfikat na budynek zaprojektowany zgodnie z kryteriami PHI Darmstadt może zostać wystawiony po nadaniu numeru identyfikującego, który to potwierdza autentyczność dokumentu (numer id znajduje się w dolnej części certyfikatu).

W przypadku decyzji planistycznych, które mają wpływ na bilans energetyczny, sensowne może być skoordynowanie działąń z Certyfikatorem w kontekście certyfikacji, jeśli pojawiają się wątpliwości. Jest to szczególnie ważne w przypadku dużych projektów oraz tam, gdzie projektanci, wykonawcy lub inni uczestnicy procesu budowy mają mniejsze doświadczenie. Zbyt późna komunikacja w trakcie weryfikacji projektu przez Certyfikatora czy na etapie ostatecznej kontroli dokumentacji w PHI Darmstadt,  może wiązać się ze znacznymi dodatkowymi nakładami czasowymi, dlatego zalecamy wyraźne określenie tej kwestii w ewentualnej umowie.

Kompleksowa kalkulacja bilansu energetycznego z wykorzystaniem PHPP jest centralną częścią planowania budynku zgodnego z kryteriami budownictwa pasywnego PHI Darmstadt i służy jako synteza wszystkich aspektów istotnych dla bilansu energetycznego budynku. W związku z tym wszystkie dane wejściowe, które mają wpływ na wynik obliczenia, muszą być wprowadzone do PHPP i będą podlegać wielopoziomowej weryfikacji za pośrednictwem wybranego Certyfikatora Budynków.

Możliwość komentowania jest wyłączona.